Save the date! zaterdagmiddag 24 juni 2017 lezing Socialiter

Op 24 juni aanstaande geeft onze oud-voorzitter Roel in ’t Veld een lezing die u niet mag missen over:
Schuldenproblematiek en beleid: een onbemind probleem
Eén op de acht gezinnen kan schulden niet betalen; Mensen in deze situatie raken geconfronteerd met een zeer complex samenspel van regels en instanties, waardoor de weg omhoog niet zelden onbegaanbaar lijkt. Het overheidsbeleid vergroot vaak de ellende. Overheden, vooral Rijksoverheden, zijn voorname schuldeisers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. De omvang van schuldenproblematiek groeit door structurele veranderingen in onze samenleving. Denk aan de transformatie van de arbeidsmarkt in de richting van zzp’ers en flexwerkers met een onzeker inkomen. Denk aan de transformatie van de verzorgingsstaat waardoor zelfredzaamheid belangrijker wordt. Het risicomanagement wordt voor grotere groepen noodzakelijk.
De behandeling van schuldenproblematiek dient steeds twee uitgangspunten te verzoenen: ten eerste het beginsel, dat een aangegane schuld dient te worden terugbetaald, en ten tweede het beginsel, dat de onmachtige schuldenaar hulp verdient, ten dienste van hemzelf, maar ook ten dienste van de samenleving als geheel.
Preventie en vroegsignalering, maar ook de kwaliteit en de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening, onderlinge coördinatie tussen rijkscrediteuren en die tussen hen en de hulpverlenende instanties, het soms perverse wettelijk systeem van toeslagen, het kan allemaal zoveel doelmatiger en vooral: menselijker.
Financiële problematiek is vaak verweven met problematiek op veel andere levensdomeinen. Hoe komt het dat de diverse betrokken instanties vaak langs elkaar heen werken. Hoe kan de samenwerking tussen gemeentelijke instanties, landelijke koepels, financiële beroepskrachten- en vrijwilligersorganisaties worden verbeterd.
Onder leiding van Roel in ’t Veld is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de problematiek en het beleid rondom deze schuldsituaties.
Roel geeft ons een fascinerende inkijk in dit grote maatschappelijke probleem, signaleert de knelpunten en draagt praktische en creatieve oplossingen aan.
Roel ( e.e. 1959)is emeritus hoogleraar bestuurs- en organisatiekunde. Hij was aan 9 universiteiten hoogleraar. Als wetenschapper was en is hij veelvuldig betrokken bij advisering van de overheid en als topambtenaar en bestuurder was hij onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw stelsel van hoger onderwijsbeleid en crisismanagement rond studiefinanciering. Sinds 2014 is hij verbonden aan de KWINK groep in Den Haag.

De lezing vindt plaats op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Vanaf 15.00  uur bent u welkom op school. Er is koffie en thee.
De lezing begint om 15.30 uur met na afloop gelegenheid voor vragen en discussie.
We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).
Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.
Uw bestuur heet u dan graag van harte welkom.
Marion Drielsma
h.t. voorzitter Socialiter