Wat zijn we het komend jaar van plan?

De ALV van afgelopen zaterdag 17 januari heeft, na een enerverende en inhoudelijke discussie, brede steun opgeleverd voor een nieuw bestuur.

Tevens hebben zich meerdere leden enthousiast aangemeld om tezamen de kascommissie te vormen.

Zoals toegezegd in de vergadering, kunt u binnenkort een wat uitgebreider verslag van de vergadering vinden op deze site.
Hierbij alvast een schets van de plannen voor komend jaar, zoals gepresenteerd in de vergadering:


Wij vinden dat Socialiter voorrang moet geven aan dingen die de leden van hun oud-leerlingenvereniging verwachten: onderlinge banden in stand houden en versterken door leuke bijeenkomsten te organiseren, daarover multimediaal te communiceren en een aantrekkelijk blad uit te geven.

Grote ambities zijn mooi maar we willen onze plannen wel kunnen waarmaken. Vandaar ons motto: ‘back to normal’.

Voor het komend jaar betekent dat in concreto het volgende:

 1. het blad Socialiter – qua inhoud en presentatie – aanpassen aan de wensen van onze leden;
 2. onze website aanpassen aan de actualiteit en informatiebehoefte;
 3. sneller en beter communiceren;
 4. lezingen: ten minste vier keer per jaar, bij voorkeur op zaterdag;
 5. thematiek verbreden (m.n. meer bèta-onderwerpen);
 6. meer aandacht besteden aan jonge alumni en andere specifieke doelgroepen;
 7. netwerkbijeenkomst organiseren voor studiekeuze en toekomst-oriëntatie van leerlingen;
 8. culturele avond (literair, muzikaal, multimedia);
 9. zomerschaaktoernooi (recreatief, simultaan en competitief).

Om deze activiteiten mogelijk te maken, willen we ons daarnaast inzetten om:

 • de administratie (m.n. contributies) beter op orde te brengen en deze waar nodig en mogelijk te vereenvoudigen;
 • de banden met school weer aan te halen, ter wederzijdse inspiratie;
 • een Huishoudelijk Reglement op te stellen zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de betekenis en bedoelingen van de Statuten (vaststelling door de volgende ALV).

André Carstens, voorzitter  

Update #2 Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter,

Allereerst wenst het bestuur van Socialiter u het allerbeste voor 2015. Hiernaast willen wij u herinneren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Nieuwjaarsborrel die gehouden zullen worden op 17 januari a.s. vanaf 16:30, op Haganum. Zoals u weet, wil het bestuur zich inzetten voor een verenigingsleven dat de binding tussen alumni en de school bevordert. U bent van harte welkom om kennis te maken, mee te spreken over de toekomstplannen en het glas te heffen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst: klik hier.
U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.

Tijdens de ledenvergadering zal een aantal nieuwe bestuursleden worden verkozen. Graag informeren wij u dat het bestuur op 3 januari j.l., een week na de statutaire einddatum, een email heeft ontvangen van de heer B. Singh (e.e. 2013) waarin hij zichzelf met twee jaargenoten presenteert als tegenkandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. In de mail is een twintigtal steunverleners genoemd, voor zover na te gaan allen uit eindexamenjaar 2013. Het is helaas niet gelukt om met de heer Singh in contact te komen, zodat we nog in het duister tasten omtrent zijn beweegredenen en concrete plannen.

Het bestuur staat positief tegenover het enthousiasme dat mogelijk spreekt uit dit initiatief. Niettemin ziet het bestuur zich genoodzaakt om deze kandidaatstelling niet ontvankelijk te verklaren, en wel om de volgende redenen, waarvan elk reeds voldoende is voor niet-ontvankelijkheidsverklaring:

 1. De indiening vond ruim te laat plaats;
 2. Er heeft geen enkele vorm van autorisatie van en door tegenkandidaten of steunverleners plaats gevonden. Handtekeningen of andere vormen van autorisatie ontbreken. Van de opgegeven steunverleners komt een aantal niet eens voor in de administratie van Socialiter.
 3. Conform de statuten komt actief en passief kiesrecht in principe slechts toe aan betalende leden, terwijl voor zover bekend geen der kandidaten en steunverleners ooit contributie heeft betaald.

Voorts ontvingen wij een uitvoerig geschrift van onze oud-secretaris, de heer Giap Tan. Hierin verzoekt hij onder meer zijn mening over de koers van de vereniging te mogen toelichten in de vergadering, aan welk verzoek wij gaarne zullen voldoen. Indien U al vooraf van zijn mening wil kennisnemen, kunt u zich wenden tot de heer Tan.

Hetzelfde geldt uiteraard voor u en alle andere leden van Socialiter: u bent van harte welkom om uw suggesties en opmerkingen kenbaar te maken tijdens de ALV bij het agendapunt omtrent de toekomstige koers van de vereniging.

Hoogachtend,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

Vereniging

Socialiter is de vereniging van oud-leerlingen van het Gymnasium Haganum. In 1945 opgericht heeft zij tot doel oud-leerlingen en oud-docenten van het Gymnasium Haganum regelmatig samen te brengen. Daarnaast streeft de vereniging ernaar door het organiseren van lezingen, het uitbrengen van een blad, het onderhouden van een actieve website en met behulp van social media (LinkedIn en Facebook) het gedachtengoed van het Gymnasium Haganum een wijde verspreiding te geven.

Het lidmaatschap van Socialiter is voorbehouden aan oud-leerlingen en oud-docenten van het Gymnasium Haganum. De contributie bedraagt € 20,- per jaar.

De Socialiter lezingen vinden in het voorjaar en in het najaar plaats in de aula van het Gymnasium Haganum. We streven ernaar om per seizoen drie lezingen te organiseren, in totaal dus zes lezingen per jaar. De lezingenkalender treft U op deze website aan. Tevens staat aangegeven hoe U zich hiervoor kunt melden.

Het verenigingsblad, genaamd Socialiter, dat de vereniging de afgelopen periode twee à drie maal per jaar uitgaf, zal van vorm gaan veranderen.
We sturen aan op één mooie, uitgebreide uitgave van Socialiter aan het eind van elk kalenderjaar in de vorm van een glossy. Daarnaast zal er naast de gebruikelijke nieuwsbrieven, een tweetal meer inhoudelijke digitale nieuwsbrieven per jaar verschijnen.
Een digitale versies van het blad treft U op de website aan.

De statuten van de vereniging zijn hier te raadplegen (Inloggen vereist – Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren door in de zijbalk links of onderaan deze pagina op mobiele apparaten op ‘Registreren’ te klikken. U kunt alleen een account aanmaken met een email adres dat bekend is bij de ledenadministratie. Indien u hierbij problemen ondervindt, kunt u een email sturen aan This content is not visible because JavaScript is disabled. of This content is not visible because JavaScript is disabled. ).

De vereniging is op LinkedIn en Facebook onder de naam Socialiter aanwezig. De beheerder voor de LinkedIn groep en de Facebook groep is Charley van ’t Leven.

De vereniging is verantwoordelijk voor het actueel houden van het gegevensbestand van oud-leerlingen en oud-docenten. Dit bestand is het eigendom van de vereniging Socialiter en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. U wordt verzocht wijzigingen in Uw persoonlijke situatie (adreswijziging door verhuizing, naamsverandering, overlijden) door te geven aan de ab-actis, bij voorkeur per E-mail: This content is not visible because JavaScript is disabled.