ALV en NIEUWJAARSBORREL 11 FEBRUARI A.S.

Geachte leden van Socialiter,

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Socialiter. Deze vindt plaats op donderdag 11 februari 2016 om 19.30 uur in het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57 te Den Haag. Aansluitend vindt de nieuwjaarsborrel plaats in de hal.

De voorziene agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Financieel Jaarverslag
3. Overzicht afgelopen jaar
4. Planning voor 2016-2017
5. Instelling Kascommissie
6. Bestuurswisseling en –aanvulling
7. Wat verder ter tafel komt

Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Klik hier om u aan te melden.

Tijdens de borrel na afloop van de vergadering vindt een bijzondere gebeurtenis plaats die u niet wil missen!

Het bestuur is verder op zoek naar enthousiaste leden die iets willen doen voor de vereniging. Aarzel dus niet om contact op te nemen als je daarvoor belangstelling hebt.

Met vriendelijke groet,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

Bijlagen:
socialiter-verslag-2015
socialiter-ontwerp-statuten
financieel-overzicht-socialiter

Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter

Zoals wij U eerder hebben meegedeeld, roept het bestuur op zaterdag 17 januari a.s. een ledenvergadering bijeen. Belangrijke agendapunten zijn de vaststelling van de plannen voor het lopende verenigingsjaar en de komende jaren, alsmede de benoeming van een aantal bestuursleden. In de laatste week voor Kerst, zullen de nodige stukken ter toelichting worden geplaatst op de website (www.socialiter.nl). De vergadering begint om 16.30 uur, uiteraard op het Haganum.

Update: Nadere informatie vindt u via deze link.

Het is u mogelijk niet ontgaan dat het bestuur onlangs afscheid heeft genomen van zijn secretaris. Voor zijn vele inspanningen is het bestuur hem dankbaar. De samenwerking was echter ernstig verstoord. Deze secretaris heeft tot 17 juni in belangrijke mate medeverantwoordelijkheid gedragen voor het functioneren van de vereniging. In de afgelopen dagen heeft hij zijn visie kenbaar gemaakt aan een nog onbekend aantal leden. Het bestuur verzoekt u geen overhaaste conclusies te trekken en uw oordeel mede te vormen op grond van de informatie over de feiten, die wij u nog voor en tijdens de ledenvergadering zullen doen toekomen. Hierin zullen wij ook ingaan op de financiële situatie van de vereniging. In dit verband zult u begrijpen dat wij de totstandkoming van een gedenkboek, hoe positief en creatief wij dat initiatief ook vinden, pas mogelijk achten op basis van een tot nu toe niet beschikbare, realistische begroting waaruit blijkt hoe groot het financiële risico van een dergelijke uitgave is. Wij zien de ledenvergadering als een uitgelezen kans om uw standpunt hierover te betrekken bij de besluitvorming.

Tot slot nemen wij de gelegenheid te baat om U nogmaals uit te nodigen de lezing van Alexander Münninghoff op zondag 14 december a.s. (aanvang 16.30 uur) bij te wonen. De belangstelling is reeds overweldigend. Voor deze lezing, evenals voor de ledenvergadering, is aanmelding wenselijk, maar niet noodzakelijk: U kunt zich hier aanmelden voor de de ledenvergadering (klik voor formulier).

Yotam Raz, secretaris a.i.

Nieuws

Graag wil de redactie lezers van het blad Socialiter de mogelijkheid geven hun reacties en aanvullingen op artikelen en mededelingen in het blad voor een wijder publiek bekend te maken. Op de column Ineptiae in nummer 27 (‘De aanbidding van de Grote Taalgod’, door Hielke Vriesendorp) zijn inmiddels twee reacties binnengekomen:

I. Dr J.A. Mazel (e.e. 1957) d.d. 28 oktober 2012

LS,

Hartelijke dank voor nummer 27 van Socialiter. Het is iedere keer weer interessant om over het Haganum te lezen. Ook de bijdrage van Hielke Vriesendorp heb ik met belangstelling gelezen, hoewel ik het niet met hem eens ben. Correct taalgebruik is helemaal niet elitair.

Ik vind onjuist gebruik van de (Nederlandse) taal juist een testimonium paupertatis. Daarvoor hebben we toch niet zo gezwoegd bij vooral Latijn en Grieks?

Hoever gaat de lankmoedigheid van de auteur? Keurt hij haar als pronomen possessivum (pardon: bezittelijk voornaamwoord) ook goed als het betrekking heeft op het bestuur (bladzijde 34 van Socialiter 27)? Of vindt de redactie dit toch ook wel een ernstige vorm van verharing (een neologisme, staat niet in Van Dale)?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Mazel (e.e. 1957).

Reactie redactie:

Zeer geachte Heer Mazel,

In de eerste plaats wil ik de hand in eigen boezem steken en U mijn excuses aanbieden voor het slordige taalgebruik op bladzijde 34: haar in plaats van zijn! Dit is eens maar nooit weer. Het judicium testimonium paupertatis is nog mild uitgedrukt. Het door mij bezondigen aan deze verregaande vorm van verharing, zeg vervrouwelijking moet niet worden aangemoedigd.

Anders ligt het met de strekking van de column Ineptiae. Waarschijnlijk zal U de knipoog in dit artikel niet zijn ontgaan.

Graag nodig ik U uit U ons ook in de toekomst kritisch te volgen. Daar wordt Socialiter alleen mooier en beter van.

Met hartelijke groet,

Giap Tan.

 

Mijne Heren,

Dank voor de snelle reactie. Ter geruststelling: de knipoog was me niet ontgaan, maar na 30  jaar samenwerking met een Vriesendorp (Willem, mijn arts-associé) weet ik dat je het met een Vriesendorp nooit zeker weet!

Hartelijke groet,

Adriaan Mazel

 

Zeer geachte heer Mazel,

Hartelijk dank voor uw reactie. Met een Vriesendorp weet je het vrij snel zeker, maar m’n oom maakt daar inderdaad graag een uitzondering op! Ik in dezen dus ook maar. Ik moet namelijk zeggen dat ik m’n eigen knipoog vooral zag in de stijl van m’n column, niet zozeer in de inhoud. Als neerlandicus in opleiding weet ik dat een strenge norm op het gebied van standaardtaal geen bijdrage levert aan de begrijpelijkheid ervan. Zo bestond er in de middeleeuwen geen standaardtaal en begrepen auteurs elkaar toch zonder moeite. Zelfs hedendaagse lezers kunnen met enige inspanning het Middelnederlands nog goed volgen. Het effect dat ‘correct’ en ‘incorrect’ taalgebruik hebben is dus vooral dat eraan is af te lezen wie tot de intellectuele elite behoort en wie niet. Zo zou ik tot de conclusie willen komen dat ‘correct’ taalgebruik wel degelijk elitair is. Ik kan mij dus ook weinig zorgen maken over de verharing van het Nederlands. (Ik zou het alleen al willen aanmoedigen om het beeld dat die term ongewild oproept.) Ik hoop mijn wellicht wat boude uitspraken zo een beetje te kunnen hebben toegelicht.

Met hartelijke groet!

Hielke Vriesendorp

II. Robert de Krieger (e.e. 1950) d.d. 9 november 2012

Geachte Heer Tan,

Het is te hopen dat ik niet de enige ben die ontzet is over het artikel van Hielke Vriesendorp. Mijn gehele leven heb ik me geergerd over taalfouten, zowel in Nederland, Canada, Frankrijk als nu in Duitsland.

De achteruitgang van de taalbeheersing is het meest duidelijk in Canada en Nederland, wat betreft de geschreven zowel als de gesproken taal.

Geregeld schreef ik aan de Globe and Mail (Toronto) om hen opmerkzaam te maken op spel- en grammaire fouten. En dat van journalisten! Men kan zeggen “dat is nu de norm”, maar mijn haar staat overeind wanneer ik hoor “hij was ooit leerling op het Gymnasium Haganum”. Mensen die een beetje Engels, Frans of Duits kennen moeten dat maar eens proberen met “ever, jamais, immer”. En of het nu de norm is om “ritme, kado” te schrijven, voor mij blijft het afschuwelijk. Ik zou door kunnen gaan over de vreselijke barbarismen in het Engels (barbeque in plaats van barbecue), of het feit dat men op de Nederlandse radio spreekt over “goeje morge”, “daar kan je kope”, maar ik geloof dat het zo wel genoeg is. Tot Hielke alleen dit: wij beschouwen ons niet als elite wanneer wij “als” in plaats van “dan” vermijden, maar als mensen die iets meegenomen hebben van hun schooljaren. Ik heb in 1950 eindexamen afgelegd, woon sindsdien in het buitenland, maar mijn respect voor de Grote Taalgod is onverminderd.

Met vriendelijke groet (toch),

Rob de Krieger (e.e. 1950)