Update #2 Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter,

Allereerst wenst het bestuur van Socialiter u het allerbeste voor 2015. Hiernaast willen wij u herinneren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Nieuwjaarsborrel die gehouden zullen worden op 17 januari a.s. vanaf 16:30, op Haganum. Zoals u weet, wil het bestuur zich inzetten voor een verenigingsleven dat de binding tussen alumni en de school bevordert. U bent van harte welkom om kennis te maken, mee te spreken over de toekomstplannen en het glas te heffen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst: klik hier.
U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.

Tijdens de ledenvergadering zal een aantal nieuwe bestuursleden worden verkozen. Graag informeren wij u dat het bestuur op 3 januari j.l., een week na de statutaire einddatum, een email heeft ontvangen van de heer B. Singh (e.e. 2013) waarin hij zichzelf met twee jaargenoten presenteert als tegenkandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. In de mail is een twintigtal steunverleners genoemd, voor zover na te gaan allen uit eindexamenjaar 2013. Het is helaas niet gelukt om met de heer Singh in contact te komen, zodat we nog in het duister tasten omtrent zijn beweegredenen en concrete plannen.

Het bestuur staat positief tegenover het enthousiasme dat mogelijk spreekt uit dit initiatief. Niettemin ziet het bestuur zich genoodzaakt om deze kandidaatstelling niet ontvankelijk te verklaren, en wel om de volgende redenen, waarvan elk reeds voldoende is voor niet-ontvankelijkheidsverklaring:

  1. De indiening vond ruim te laat plaats;
  2. Er heeft geen enkele vorm van autorisatie van en door tegenkandidaten of steunverleners plaats gevonden. Handtekeningen of andere vormen van autorisatie ontbreken. Van de opgegeven steunverleners komt een aantal niet eens voor in de administratie van Socialiter.
  3. Conform de statuten komt actief en passief kiesrecht in principe slechts toe aan betalende leden, terwijl voor zover bekend geen der kandidaten en steunverleners ooit contributie heeft betaald.

Voorts ontvingen wij een uitvoerig geschrift van onze oud-secretaris, de heer Giap Tan. Hierin verzoekt hij onder meer zijn mening over de koers van de vereniging te mogen toelichten in de vergadering, aan welk verzoek wij gaarne zullen voldoen. Indien U al vooraf van zijn mening wil kennisnemen, kunt u zich wenden tot de heer Tan.

Hetzelfde geldt uiteraard voor u en alle andere leden van Socialiter: u bent van harte welkom om uw suggesties en opmerkingen kenbaar te maken tijdens de ALV bij het agendapunt omtrent de toekomstige koers van de vereniging.

Hoogachtend,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

Socialiter Nieuwjaarsbijeenkomst

Wat begon als een initiatief op Facebook, – met dank aan Charley van ’t Leven -, mondde op 12 januari 2013 uit in een levendige Nieuwjaarsbijeenkomst, bijgewoond door meer dan 40 oud-leerlingen, in leeftijd variërend van e.e. 1946 tot e.e. 2008. De bijeenkomst begon vanaf 15.30 uur met koffie en thee in de hal. In het oude biologielokaal op de tweede verdieping (‘tweede verdieping, links, en dan rechts’) hield Roel in ’t Veld een voordracht over het fenomeen ‘schandaal’, waarbij hij rijkelijk putte uit een levenlang bestuurskundig onderzoek. Een schandaal speelt zich af in de publieke ruimte, is een sociaal construct waarbij de betekenis van mediapolitieke verstrengeling niet moet worden onderschat. Instanties die voorheen nieuws doorgaven, zijn nu producenten van nieuws geworden. Wetenschappers die hun mening te berde brengen, zijn, anders dan zij wellicht denken, onderdeel van dit systeem geworden. Daarna was het tijd voor een borrel, die in de hal werd gehouden. De Nieuwjaarbijeenkomst eindigde rondom 19.30 uur. De formule van lezingen op de zaterdagmiddag zal in 2013 worden voortgezet. Hieronder treft U een impressie van de Nieuwjaarsbijeenkomst aan in een aantal foto’s.