Een vernieuwde website

Graag heet ik U welkom op de vernieuwde website van Socialiter, de vereniging van oud-leerlingen en oud-leraren van het Gymnasium Haganum te Den Haag. De vernieuwde website biedt de aanblik van een verbouwing terwijl de winkel openblijft. Op het eerste oog zijn de verschillen met de oude website gering: de ‘buttons’ zijn veelal dezelfde, maar schijn bedriegt. Onder traditionele ‘buttons’ als Socialiter, Nieuws, Socialiter lezingen, Verenigingsblad en Historie wordt getracht op systematische wijze informatie te geven over de vereniging, haar doelstellingen, statuten en bestuurlijke organisatie (Socialiter), recente ontwikkelingen en initiatieven (Nieuws), de lezingencyclus 2012 – 2013 (Socialiter lezingen), de digitale versie van het herfstnummer van het blad Socialiter dat dezer dagen uitkomt en gedigitaliseerde versies van voorgaande nummers (nrs. 1 t/m 26) (Verenigingsblad), alsmede een korte schets van de historie van het Gymnasium Haganum, oudste gymnasium van Nederland. Aan de bestaande ‘buttons’ is een nieuwe ‘button’ toegevoegd: Discussiethema’s.

Onder de ‘button’ discussiethema’s zijn zeven discussiethema’s opengesteld voor debat en verrijking. De zeven discussiethema’s zijn het resultaat van een werkconferentie met vertegenwoordigers van de eindexamenjaren 1990 t/m 2012 die afgelopen zomer in Den Haag plaatshad. U wordt van harte uitgenodigd aan deze discussies deel te nemen. De discussies hebben een looptijd van zes maanden en worden eind april 2013 afgesloten. Elk thema staat onder leiding van een bestuurslid van Socialiter, dat op regelmatige tijdstippen een discussieronde afsluit en op basis van wat de voorgaande discussieronde heeft opgeleverd een nieuwe (vervolg)vraag start.

De redactie streeft naar een fraaie en inhoudelijk interessante website, waarin U tenminste een half uur U kunt verliezen. Voor ons als redactie is het de opgave om de gegeven informatie actueel te houden en daaraan een inhoudelijke verdieping te geven. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan het beeldmateriaal. Ter inleiding treft U in deze ‘uitgave’ (24 oktober 2012) een beeldreportage aan van de rentreebijeenkomst van oud-leerlingen op 12 mei 2012 ter gelegenheid van de her-ingebruikneming van het gebouw aan de Laan van Meerdervoort no. 57 na een restauratie van ruim anderhalf jaar. Bij die gelegenheid hebben de oud-leerlingen de school een authentieke replica aangeboden van de Hermes van Giambologna. De beeldreportage is verzorgd door de heer René Keijser, TOA h.t.; hem is verzocht een nieuwe fotoreportage te maken van de school en het schoolgebouw, niet als een verzameling van plechtstatige zalen en gangen, maar als ‘bedrijf’ dat midden in de 21ste eeuw een duidelijke functie vervult voor huidige en komende generaties gymnasiasten.

De redactie,

Giap Tan (e.e. 1970)
Hielke Vriesendorp (e.e. 2011)