Verslag ‘Mini-ALV’ Vereniging Socialiter

8 Februari 2017, 19:00-19:30

Aanwezig:

Marion Drielsma (praeses)
Kees vd Vlis (notulen)
Jacqueline van Olst-Walsmit (ab actis)
Pieter Kole
Lodewijk Gelauff
Conny Elderhorst

Afwezig:

Alied de Kok (heeft een machtiging afgegeven)

De praeses opent om 19:00 de veradering. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Goedkeuring notulen.

De notulen van de ALV dd. 21 januari 2017 worden door de vergadering goedgekeurd.

Goedkeuring nieuwe statuten

De vergadering is conform artikel 20 van de statuten bijeengeroepen, met daarin vermeld dat er een nieuwe versie van de statuten aan de vergadering zal worden voorgelegd. Sinds de vorige vergadering is geen wijziging aangebracht.

Op de eerdere ALV is aan het bestuur mandaat verleend om de concept notulen al aan een notaris voor te leggen en niet essentiële wijzigingen door te voeren.

De concept statuten worden in stemming gebracht, en worden unaniem goedgekeurd.

Wat verder ter tafel komt

  • Het bestuur doet een verzoek aan eenieder om een bijdrage te doen aan de nieuwe editie van het Socialiter blad.
  • Incasso van de contributie: Voor de leden die de machting hebben ingevuld is de incasso gebeurd. De leden die geen machtiging hebben afgegeven zullen worden benaderd. Bij voorkeur per mail, waar nodig per post.
  • De wijzigingen van de statuten hebben een aantal acties voor het bestuur tot gevolg. De vergadering verzoekt het bestuur om deze acties voor de volgende ALV uit te voeren. Het bestuur zegt dit toe.
  • De fotohoek wordt binnenkort gelanceerd. Voor de volgende ALV zal gekeken worden om een scanservice voor foto’s te verlenen,

Goedkeuring notulen

De vergadering keurt de voorgelezen notulen onder dankzegging van de notulist goed.

De praeses sluit om 7:31 de vergadering.